Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/07/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

1.   το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2.   Τη με αρ. Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066 B) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.».

Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτηρίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2021 Εισηγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
 2Υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (Πρόταση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ) Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
 3Υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δίου-Ολύμπου για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Βθμιας Εκπαίδευσης (πρόταση Βθμια Εκπαίδευσης Πιερίας)
Εισήγηση Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
Αποδοχή χρηματοδότησης προγραμματος “Βοηθεια στο σπιτι” Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία
 5Αποδοχή χρηματοδότησης και 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 / εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία
Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 / εισήγηση Οικονομικη Υπηρεσια
7Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων δραστηριότητας / εισήγηση Τεχνική υπηρεσία
8Αποδοχή χρηματοδότησης από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων
9Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Δίου-Ολύμπου με ΠΕ Πιερίας για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Λιτοχώρου” / εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.