Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 17.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
 2. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673 Β/04.12.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Τα θέματα:

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2021. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία.
 3. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Δίου-Ολύμπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή.
 4. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Δίου-Ολύμπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή.
 5. Επικαιροποίηση ή μη της με αρ. 224/2017 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για παρεμβάσεις στη θέση «Αγ. Απόστολοι» της Κοινότητας Λιτοχώρου. Εισήγηση: Συμβούλιο Κοινότητας Λιτοχώρου.
 6. Παράταση μίσθωσης του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Πετρόστρουγκα». Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία.
 7. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη ΔΕ Λιτοχώρου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία.
 8. Έγκριση Συμφωνητικού με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος.
 9. Αιτήσεις για τοποθέτηση ανεμοφρακτών σε εξωτερικό χώρο καταστημάτων. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία.
 10. Ορισμός μελών επιτροπών εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2022». Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
 11. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 330,00τ.μ τμήματος του με αριθμ. 16 τμχ. της Κοινότητας Πλαταμώνα, για χρήση πετοσφαίρισης παραλίας (beach volley). Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
 12. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του ΟΤ 21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, για να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
 13. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
 14. Λήψη απόφασης για εξώδικό καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία 3121 στο Ο.Τ. 196 του τομέα Β2 Λιτοχώρου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία.
 15. Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ». Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος.
 16. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Πλαταμώνα στα Ο.Τ. 22 και 22Β (οδός Σωκράτους). Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ.
 17. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πλαταμώνα στο Ο.Τ. 7. Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ.
 18. Έγκριση της 170/2021 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΔΟΛ. Εισήγηση: Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σαμαράς.
 19. Λήψη απόφασης για απόδοση στη ΔΕΠ χρηματοδότησης ποσού 81.220 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Δίου Ολύμπου και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές (Δ’ Κατανομή). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 20. Λήψη απόφασης για απόδοση στη ΔΕΠ συμπληρωματικής χρηματοδότησης ποσού 20.305 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 21. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω συνταξιοδότησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 22. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω συνταξιοδότησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 23. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω συνταξιοδότησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 24. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης (λόγω αποφοίτησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία.
 25. Επικαιροποίηση της 159/2016 απόφασης Δ.Σ. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.