Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 10.11.2021 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. Τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 (ΦΕΚ 4919 Β/24.10.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
  2. Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου 2021. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.