Πρόσκληση στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) στις 30/10/2020

 

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:

1.  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),

2.  τις με αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, και 33282/163/29.05.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

3.  το με αρ. ΦΑΚΤΕ4/490524(4276)/11.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας,

4.  τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.09.2020 (ΦΕΚ 3927 Β) Κ.Υ.Α. «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.09.2020 έως και 30.09.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5.  το με αρ. 60249/22.09.2020(ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021

Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή

3. Αποδοχή της ένταξης έργων στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου» και «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό σχολείο Ν. Παντελεήμονα Δήμου Δίου Ολύμπου» -Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 160.224,63 ευρώ – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2020 – 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 – Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας

4. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες – 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα

5. Αποδοχή Επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού ύψους 223.000 €»- 25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 – Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας

6. 26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας

7. Κατανομή 4ης – 5ης – 6ης δόσης ΣΑΤΑ 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

8. Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης.

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

9. Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

10. Τροποποίηση του ΟΕΥ

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

11. Έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέου τμήματος νηπιακής φροντίδας.

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας  Ελένη Τσιφοδήμου

12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα

13. Γνωμοδότηση σχετικά με την συναίνεση ή μη για την τακτοποίηση αυθαίρετου κτίσματος

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

14. Εξέταση αίτησης για σύνδεση επιχείρησης με το δίκτυο ακαθάρτων στην Δ.Ε. Δίου.

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

15. Ανάκληση της 62/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

16. Έγκριση για την τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών, σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν Κ.Υ.Ε.

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

17. Έγκριση για την τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών, σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν Κ.Υ.Ε.

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

18. Ακύρωση της 127/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

19. Έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

20. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων/προστίμου για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

21. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης –Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

22. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2021.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών  φωτισμού-καθαριότητας έτους 2021.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

24. Λήψη απόφασης για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2021.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

25. Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2021.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

26. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος