Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Μεταφορά έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

2. Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές.

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

3. Έγκριση υποβολής αιτήματος μεταστέγασης Αστυνομικού Τμήματος Δήμου Δίου-Ολύμπου – ανταλλαγής ακινήτων στην κοινότητα Λιτοχώρου για την ανέγερση κτηρίου προς στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

4. Επικαιροποίηση ή μη της 357/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου Ακαθάρτων στην Τ.Κ. Ν. Πόρων του Δήμου Δίου – Ολύμπου»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

7. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λιτοχώρου (Ο.Α.Λ.) για το έτος 2020

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

8. Έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

9. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

10. Λήψη απόφασης για την αμοιβή δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την 225/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο.)

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος

12. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 36988/16-6-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

13. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

14. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42097/17-7-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

15. Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κονταριώτισσα κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 31/08/2020.

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος

16. Ανάκληση της 108/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

17. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

18. Απομάκρυνση συντριβανιού από την κεντρική πλατεία της Λεπτοκαρυάς σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

19. Ορισμός εκπροσώπων της ιδιοκτησίας 020720 στο Ο.Τ.Γ028, για να καταβάλουν τις οφειλές από αποζημιώσεις με βάση τις 113ης και 294ης Δ διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

20. Έγκριση της αριθμ. πρωτ: 10028/13-07-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)5006100.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

21.  Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ έτους 2021 -Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

22. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2019 της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος