Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)

.
Καλείστε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α΄) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» και των αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, και 33282/163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, ημέρα Πέμπτη 6 Αυγούστου με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης 07.00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»-19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

3. Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2020 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

4. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Ορφέως στην περιοχή «Τοπόλιανη» Λιτοχώρου.
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

6. Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισήγηση: Δήμαρχος

7. Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού ανά κοινότητα στο όνομα του Δήμου για κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών.
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

8. Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. «Ανακύκλωση Συσκευών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

9. Έγκριση ή μη παραλαβής μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων Β2, β3 και Γα του Λιτοχώρου»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

11. Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικ. έτους 2019
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία