Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/12/2021

Καλείστε στην τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 έως 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. Tο άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. Τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 (ΦΕΚ 5401 Β/20.11.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Τα θέματα:

  1. 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.
  2. Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου για τη διέλευση αγωγού αποχέτευσης από δημοτικές εκτάσεις, στα πλαίσια υλοποίησης της εργολαβίας με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα Τσουκανάρα». Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.