Πρόσκληση στην τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2021

Καλείστε στην τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 έως 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. Τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 (ΦΕΚ 5401 Β/20.11.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Τα θέματα:

  1. 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
  2. Λήψη απόφασης για σχολικές μεταβολές στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ζουρζούρα Σοφία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.