Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/04/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 23/04/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 2. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 3. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 4. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 5. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 6. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 19330/14-12-2020 αίτηση της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 7. Έγκριση της υπ΄αρ.37/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο:« ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 8. Έγκριση της υπ΄αρ.38/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :« ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (αρ. μελέτης 37/2018)- καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του.(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :« ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (αρ. μελέτης 38/2018)- καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του.(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 11. Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II) » “.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 12.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II) », καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων”.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 13. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ .(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 14. Έγκριση Πρακτικού συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 572/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ΄αρ.612/2020 ΑΟΕ)
 15. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 18.  Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρεία «Κ. ΜΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στο Δήμο Δίου-Ολύμπου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 19. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη προσφυγής ΚΑΤΑ αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.