Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25/10/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 25.10.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

 1. Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 4559/228-06-2021 (κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν), β) την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην προαναφερόμενη πρόσκληση, για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης Πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί και δ) τον ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 2. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»)».(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Επικύρωση Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 415/13255/26.08.2021 διακήρυξη και 41/2021 μελέτη»)».(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Επικύρωση Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 414/13254/26.08.2021 διακήρυξη και 42/2021 μελέτη) »)».(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Επικύρωση Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 413/13253/26.08.2021 διακήρυξη και 43/2021 μελέτη) »)».(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου (ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις αγροτικών οδών)» (σχετ. η αριθμ. 11930/03-08-2021 διακήρυξη) (εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 72.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 180514)(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Δίου», προϋπολογισμού: 74.399,42€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 183132) )(εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών και υπηρεσιών (εισήγηση Γενική Γραμματέας)
 10. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικού συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 11. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου προς παράσταση στο ακροατήριο του 4ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 12. Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς» .(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σκοτίνας». (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Έργο Κρασπεδώσεων – Πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Δίου έτος 2018» Με αριθ. Μελέτης : 40/2017.(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 15. «Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 16. Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 17. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 18. «Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση οφειλής». (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 19. «Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος». (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 20. Έγκριση μελέτης με αρ. 54/2020 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου-Ολύμπου» και καθορισμός του τρόπου διαγωνισμού.(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 21. Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου-Ολύμπου» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 22. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικού συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 23. Νομική Προστασία και ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης νυν υπαλλήλου του Δήμου. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 24. Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων .(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία).
 25. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση ο πρόεδρος Ο.Ε.)
 26. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.1880/10-10-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2022. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 28. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τελών φωτισμού- καθαριότητας έτους 2022. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 29. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2022
 30. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2022. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 31. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2022 και εφεξής. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 32. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 33. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2021(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 34. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 248/2021 απόφαση της Ο.Ε. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.