Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις 06/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής για το έργο με τίτλο: “Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος (κτίριο Τσακνάκη) στην Καρίτσα” σύμφωνα με το επείγον έγγραφο 18206 (18/06/2021) της Δ/νσης Δόμησης Κατερίνης».

H πρόσκληση επιδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας ασφάλειας που προκύπτει από το επείγον έγγραφο 18206 (18/06/2021) της Δ/νσης Δόμησης Κατερίνης  σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Δίου-Ολύμπου άμεσα πρέπει να προχωρήσει στην κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπης κατασκευής όπως αυτό διαπιστώθηκε  από την 22.01.2021 έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ.13/13-4-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.