Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/05/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27/05/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00. η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «α) Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων και σχεδίων, και δημιουργία λογισμικού για την εμφάνιση των ψηφιοποιημένων αρχείων β) Προμήθεια συστήματος διαχείρισης δημοτικής περιουσίας.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

2. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας των αντλιοστασίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καταγραφής και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων και προμήθεια εφαρμογής παρουσίασης, ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων, των αντλιοστασίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4. Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και της Αίτησης Χρηματοδότησης της πρότασης ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5. Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6. Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αρ. 62/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης ,ειδική διαδικασία. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.