Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21/12/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:1.- «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης οχήματος «Τουριστικού τραίνου» για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. 20484/21-12-2021 Αίτηση του Πολύζου Η. Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία ο παραπάνω αιτείται την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για κάθε χρήση οχήματος (τουριστικό τραίνο), ιδιοκτησίας του, με τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης να βαρύνουν το Δήμο για το διάστημα των Χριστουγεννιάτικων Εορτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ