Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/04/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράςσυνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει σήμερα 21/04/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. -«Κατακύρωση ή μη του από 20/04/2021 πρακτικού τακτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για τα έτη 2021,2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  2. -«Κατακύρωση ή μη του από 20/04/2021 πρακτικού τακτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών για τα έτη 2021,2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας, παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. Για αυτό το λόγο εκτάκτως σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει άμεσα σχετικά με την κατακύρωση ή μη των ανωτέρω πρακτικών τακτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών για τα έτη 2021, 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.