Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.- «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Κουρίτας Αστέριος)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η καταλυτική εμπρόθεσμη ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων είναι η Κυριακή 18η/7/2021 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.