Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Ο.Ε. στις 05/08/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 5/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.- «Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ»(Τεχνική υπηρεσία του Δήμου)

2.- «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 12142/5-8-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια της από 14/7/2021 αίτησης του Δήμου Δίου-Ολύμπου, η ΔΕΔΔΗΕ με το αρ. πρωτ. 06288/5-8-2021 έγγραφό της, απάντησε ότι προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση της αιτούμενης επαύξησης ισχύος που αφορά την υπ΄αρ. παροχή 8984012860182022, θα πρέπει να καταβληθεί η αναλογούσα συμμετοχή του Δήμου , ήτοι 4.603,71€.Λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα καιρικά φαινόμενα που διανύουμε, κύμα καύσωνα /ανυδρία και για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας κρίνεται αναγκαία η σημερινή δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα η χρήση της αύξησης της παροχής για την άντληση περισσότερων κυβικών μέτρων ύδατος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.