Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 25/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

1.- «16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 13198/25-8-2021 έγγραφο του Δημάρχου, σύμφωνα με το οποίο, επειδή ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει άμεσα πρόταση ανάπλασης περιοχών του στο Ταμείο Ανάκαμψης και με δεδομένο ότι η ημερομηνία υποβολής προβλέπεται ότι είναι το πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου κρίνεται αναγκαία η σημερινή δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να εγκριθεί η 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία στο σκέλος των εξόδων περιλαμβάνει και την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου εντός του Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.