Προσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 15/12/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

  1. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Επιτροπή Διαγωνισμού)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. 43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα από 15-12-2021 μέχρι και 21-12-2021 και ώρα 8.00 π.μ. δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β’/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.