Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 01/07/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Ένταξη στον προϋπολογισμό υφιστάμενου έτους 2021 της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος (κτίριο Τσακνάκη) στην Καρίτσα σύμφωνα με το επείγον έγγραφο 18206 (18/06/2021) της Δ/νσης Δόμησης Κατερίνης».

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας ασφάλειας που προκύπτει από το επείγον έγγραφο 18206 (18/06/2021) της Δ/νσης Δόμησης Κατερίνης, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Δίου-Ολύμπου άμεσα πρέπει να προχωρήσει στην κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπης κατασκευής όπως αυτό διαπιστώθηκε από την 22.01.2021 έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ.13/13-4-2019 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.