Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/09

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα  Τετάρτη 15.09.2021 και ώρα 17:30, με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής», σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 3463/2006 (114 Α), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο χώρο του αμφιθεάτρου του πάρκου  Λιτοχώρου (Θεατράκι), τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ορίζονται στη με αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950(ΦΕΚ 4054 Β/04.09.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α), καθώς και στη με αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950(ΦΕΚ 4054 Β/04.09.2021) ΚΥΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.