Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 μέχρι 30-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ–ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), όπως τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α), του άρθρου 177 του ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167 Α) και του άρθρου 98 του ν. 4842/2021(ΦΕΚ 190 Α)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε με αυτές των άρθρων 85, 86 και 87 του ν. 4804/2021 (ΦΕΚ90 Α) .
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α), του άρθρο 10 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α) και το άρθρο 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Δίου – Ολύμπου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες
 6. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α).
 7. Τις διατάξεις του άρθρων 88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 8. Την αριθ. 48/22119/07.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 9. Την υπ’ αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327 Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως τροποποιήθηκε με την 32237/2019 (ΦΕΚ 1487 Β/2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 10. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για το Δήμο Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα, με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δίου – Ολύμπου ανέρχεται στους 26.297 κατοίκους.
 11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι που λαμβάνουν αντιμισθία και δύο (2) άμισθοι.
 12. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου μπορεί να ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4842/2021(ΦΕΚ 190 Α), έως δύο (2) επιπλέον άμισθοι αντιδήμαρχοι σε δήμους ή δημοτικές ενότητες δήμων, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές.
 13. Τη με αρ. ΚΡΞ/458522 (4420)/26.07.2021 (ΑΔΑ: 447ΛΛ-ΛΘ5) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «8η Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.)
 14. Το από 25.10.2021 «Πρακτικό έγκρισης ορισμού Αντιδημάρχου» από τη Δημοτική Παράταξη «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ»
 15. Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
 16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου όπως ισχύει. (ΦΕΚ 443 Β/05.02.2021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θητεία από 01-11-2021 μέχρι 30-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (για τη Δημοτική Ενότητα Δίου)

• Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και η έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και η υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
• Η εποπτεία και ευθύνη θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, των υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Η συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση προβλημάτων.
• Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας.
• Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων και η υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.
• Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
• Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Δίου.

β) Καθ’ ύλην

• Η μέριμνα για τη συντήρηση και διαχείριση υποδομών, όπως έργων οδοποιίας, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, ύδρευσης, αποχέτευσης και καταλληλότητας πόσιμου ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Δίου.
• Η εποπτεία της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δίου.

2. Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Δημήτριος Μυλωνέρος, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου)

 • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
 • Η εποπτεία και ευθύνη θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, των υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Η συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση προβλημάτων.
 • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και λειτουργίας του ΚΕΠ Λεπτοκαρυάς.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου.

β) Καθ’ ύλην

 • Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των οικονομικών του Δήμου και ειδικότερα, προϋπολογισμού, λογιστηρίου, μισθοδοσίας και ταμειακής διαχείρισης.
 • Η υπογραφή αδειών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα:
 • των αδειών κοινοχρήστων χώρων,
 • των αδειών αιγιαλού,
 • των τυχόν αναλογούντων προστίμων
 • Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων, που αφορούν τα θέματα Πολεοδομίας Χωρικού Σχεδιασμού και ειδικότερα:
 • Η εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Ανάγκη τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου και αναπλάσεων ορισμένων περιοχών.
 • Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων, που αφορούν τα θέματα Περιβάλλοντος και ειδικότερα:
 • Η εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Η εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου.
 • Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων, που αφορούν τα θέματα Δημοτικής περιουσίας και Κτηματολογίου και ειδικότερα:
 • Τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο
 • Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
 • Εποπτεύει τη διαδικασία κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

3. Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας προς τον οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (στη Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου)

 • Εποπτεία και συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Λιτοχώρου για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς της.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.
 • H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Λιτοχώρου.
 • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
 • Η εποπτεία και ευθύνη θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, των υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και λειτουργίας του ΚΕΠ Λιτοχώρου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

β) Καθ’ ύλην

 • Η εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ανάπτυξης Προγραμματισμού και ειδικότερα:
 • Η ευθύνη εκπόνησης και ωρίμανσης μελετών ανάπτυξης και η εποπτεία αυτών.
 • Η μέριμνα για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

4. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ο κ. Κωνσταντίνος Κουριάτης προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • H οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των τεχνικών έργων του Δήμου.
 • Η ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων και διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η ευθύνη των προμηθειών υλικών / εξοπλισμού και αποθηκών.

5. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Λαϊκών Αγορών και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ο κ. Διονύσιος Φόλιος προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
 • Η προώθηση της έρευνας και μελέτης κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
 • Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Η προώθηση έργων τεχνικής υποδομής, που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη.
 • Η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εμποροπανηγύρεων και άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου.

6. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Συντήρησης Πρασίνου, ο κ. Γεώργιος Καραλής, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ο συντονισμός, έλεγχος και εποπτεία της Υπηρεσίας Αποκομμιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται, καθώς και η ευθύνη προγραμματισμού, κίνησης, συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων της υπηρεσίας αποκομμιδής.
 • Ο συντονισμός, έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης Πρασίνου, όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.

7. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού, ο κ. Βασίλειος Βροχαρίδης, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.
 • Η μέριμνα για την εκπόνηση, υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικού, θρησκευτικού, γαστρονομικού κ.λπ.)
 • Η μέριμνα και παρακολούθηση του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».
 • Μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
 • Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού.

8. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4842/2021(ΦΕΚ 190 Α), ο κ. Αστέριος Φαρμάκης, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Η μέριμνα για την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

.

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θητεία από 01-11-2021 μέχρι 31-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σοφία Ζουρζούρα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας, προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Η εποπτεία και ευθύνη για θέματα Παιδείας.
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
 • Η ευθύνη για τη λειτουργία βιβλιοθηκών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 • Η ευθύνη για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου), καθώς και των Παιδικών Σταθμών της Λεπτοκαρυάς και Ν. Εφέσου.

2. Ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασιλική Κουρινιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Απασχόλησης προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
 • Η μέριμνα ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων, που στοχεύουν στην, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 • Η οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας.
 • Η ευθύνη υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η ευθύνη υλοποίησης και συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις του Δήμου σε διάφορους τομείς (περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, ευκαιρίες εργασίας, ανακύκλωση, βιώσιμη κινητικότητα, κυκλική οικονομία, εφαρμοσμένες τεχνολογίες κ.λπ.)

3. Ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Λαμπονίκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πολιτισμού και Εθιμοτυπίας, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Η ευθύνη για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η διοργάνωση των εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων .
 • Η μέριμνα για την υποδοχή, προπομπή και απόδοση τιμών προσωπικοτήτων (πολιτικών, διπλωματικών, επιχειρηματικών, στρατιωτικών κ.λπ.) που επισκέπτονται το Δήμο Δίου-Ολύμπου.
 • Η μέριμνα για την εκπροσώπηση σε τελετές συναντήσεις, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις.

4. Ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Απόστολος Ντινάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός επί των θεμάτων διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
 • Η ευθύνη προώθησης της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου αυτές να καταστούν αποτελεσματικότερες, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των δημοτών και την εξοικονόμηση πόρων.
 • Η μέριμνα για παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο.
 • Η ευθύνη υλοποίησης και συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις του Δήμου σε διάφορους τομείς (Α.Π.Ε., περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, ευκαιρίες εργασίας, ανακύκλωση, βιώσιμη κινητικότητα, κυκλική οικονομία, εφαρμοσμένες τεχνολογίες κ.λπ.)

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος ή, κατά περίπτωση, ορισθείς δημοτικός σύμβουλος με οικεία απόφαση Δημάρχου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους, ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δίου –Ολύμπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. Δ. 321/1982.

Ζ. Οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδημάρχους εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής.

Η. Οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

            Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πιερίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.