Δημιουργία “Πράσινου Σημείου” Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δημιουργία “Πράσινου Σημείου” Δήμου Δίου-Ολύμπου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου: Δημιουργία “Πράσινου Σημείου” Δήμου Δίου-Ολύμπου

Συνοπτική περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο «Πράσινο Σημείο Δήμου Δίου-Ολύμπου». Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση του χώρου και οι υποδομές που θα κατασκευαστούν έτσι ώστε η εγκατάσταση Πράσινου Σημείου να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω.

Προϋπολογισμός: 589.897,25 (με Φ.Π.Α.).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).

.