Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Συνοπτική περιγραφή: Το αντικείμενο και ο στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση της εξελισσόμενης διάβρωσης της αμμώδους ακτής του Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου (πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου) Πιερίας.

Το τεύχος της τεχνικής έκθεσης αποτελεί επικαιροποίηση του αρχικού τεύχους της μελέτης, όπου έχουν ληφθεί υπόψη τα πρόσφατα βυθομετρικά στοιχεία στην περιοχή κατασκευής των βυθισμένων κυματοθραυστών καθώς και ορισμένες παρατηρήσεις – διευκρινήσεις της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.520.000,00 Ευρώ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

.