Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) παραλιακών περιοχών: Στείλτε μας την άποψή σας

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) παραλιακών περιοχών: Στείλτε μας την άποψή σας

Αντικείμενο της μελέτης

Η σύνταξη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) που θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να καθοριστεί το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι-περιορισμοί δόμησης και κάθε μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται.

Στόχος της Μελέτης

Η βελτίωση της φυσιογνωμίας και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, καθώς και η ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, με άμεσες προτεραιότητες:

  • την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μεταβλητότητας,
  • την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού,
  • τη διατήρηση και ανάδειξη της εικόνας και του τοπίου των οικισμών,
  • την υποστήριξη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών απειλών,
  • την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας,
  • την προστασία και ανάδειξη των διαθέσιμων φυσικών και πολιτιστικών πόρων εντάσσοντάς τους ταυτόχρονα στην αναπτυξιακή διαδικασία
  • την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας

Σκοπιμότητα

Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση, στο πλαίσιο ενιαίας αντιμετώπισης και ρύθμισης τόσο της εντός όσο και της εκτός σχεδίου περιοχής της περιοχής μελέτης.

Τι είναι τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Τα ΕΠΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών, πλην των περιπτώσεων όπου εγκρίνεται και ΡΣΕ οπότε απαιτείται η οριστική οριοθέτηση αυτών, η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή επέμβασης.

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης, μπορεί επίσης να καθορίζονται η ιεράρχηση του δημοτικού οδικού δικτύου, οι ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής επέμβασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Παρακαλούνται οι δημότες και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλιακές περιοχές να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο dimdia@dion-olympos.gr προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη της μελέτης.