Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Με την με αριθμό 231.10.3/26.01.2022 απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το αίτημα χρηματοδότησης που είχε καταθέσει ο Δήμος Δίου-Ολύμπου στο Πράσινο Ταμείο, με ποσό ένταξης 37.200€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), προκειμένου να συντάξει το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων» που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4759/2020, με ιδιαίτερα σημαντική περιβαλλοντική και πολεοδομική διάσταση.

Ύστερα από την θετική αξιολόγηση της πρότασης, ο Δήμος μας σύντομα θα διαθέτει το σημαντικότερο μέχρι σήμερα διαχειριστικό εργαλείο που θα συμβάλλει στον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής των σχεδίων πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων» αφορά και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση των χαρακτηρισμένων από τα σχέδια πόλης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και Κοινωφελών χώρων που προορίζονται για εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις και χρήσεις πρόνοιας.

Οι θεσμοθετημένοι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν αποκτηθεί, δηλαδή δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωσή τους, θα κατηγοριοποιηθούν βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και θα ιεραρχηθούν ανά Δημοτική Ενότητα με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του κάθε οικισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Για τον κάθε χώρο θα συνταχθεί αναλυτική τεχνική έκθεση και θα δημιουργηθεί μία πλήρης ψηφιακή βάση Γεωχωρικών δεδομένων.

.