Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020

.
Από το πρακτικό της 1/15-07-2020 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθμ. Απόφασης 1/202

Περίληψη: «Γνωμοδότηση – πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020».

Στο Λιτόχωρο και στο Δημοτικό κατάστημα την 15 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την προεδρεία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαμαρά Κωνσταντίνο σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (καθότι την 14η Ιουλίου που ήταν προγραμματισμένη δεν υπήρχε απαρτία) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.279/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 9416/02-07-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.3 του Κανονισμού της Επιτροπής Διαβούλευσης  σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δίου Ολύμπου Σαμαράς Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του προϋπολογισμού καθώς επίσης και άλλα θέματα. Μερικά από τα παρόντα μέλη κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις τους τα οποία επισυνάπτονται στα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020