Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-10-2020 μέχρι και 31-10-2021 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) το άρθρο 177 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α)  και το άρθρο 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α).

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ’ αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327 Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α) αναφορικά με την αντιμισθία.

Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για το Δήμο Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα, με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δίου – Ολύμπου ανέρχεται στους 26.297 κατοίκους.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Δίου – Ολύμπου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι που λαμβάνουν αντιμισθία και δύο (2) άμισθοι.

Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) «Ορισμός Αντιδημάρχων»

Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου όπως ισχύει. (ΦΕΚ 328 Β/8-2-2017 και τις τροποποιήσεις)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θητεία από 01-10-2020 μέχρι 31-10-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (στη Δημοτική Ενότητα Δίου)

Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και η έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και η υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.

Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Η συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση προβλημάτων.

Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας.

Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας.

Η τέλεση πολιτικών γάμων και η υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

Η μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Δίου.

β) Καθ’ ύλην

Η μέριμνα για τη συντήρηση και διαχείριση υποδομών, όπως έργων οδοποιίας, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, ύδρευσης, αποχέτευσης και καταλληλότητας πόσιμου ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Δίου.

Η εποπτεία της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δίου.

 

2. Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Βασίλειος Βροχαρίδης, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου)

Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.

Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Η συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση προβλημάτων.

Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και λειτουργίας του ΚΕΠ Λεπτοκαρυάς

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας.

Την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου.

β) Καθ’ ύλην

Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων, που αφορούν εν γένει στον αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

Η ευθύνη για τη συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 

3. Ορίζεται Αντιδήμαρχος η κ. Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο (στη Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου)

Εποπτεία και συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Λιτοχώρου για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς της.

Η τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.

H ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και λοιπών πράξεων που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου και αφορούν τη ΔΕ Λιτοχώρου.

β) Καθ’ ύλην

Η εποπτεία και ευθύνη για θέματα Παιδείας.

Η μέριμνα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Η ευθύνη για τη λειτουργία βιβλιοθηκών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Η ευθύνη για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου).

 

4. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Τουρισμού ο κ. Γεώργιος Καραλής, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.

Η μέριμνα για την εκπόνηση, υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

Η μέριμνα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού.

Η μέριμνα και παρακολούθηση του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Επιπλέον των παραπάνω μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

H οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου

Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.

 

5. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων) ο κ. Κωνσταντίνος Κουριάτης, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Η ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων και διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο συντονισμός, έλεγχος και εποπτεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται, καθώς και η ευθύνη προγραμματισμού, κίνησης, συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

Η συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Λιτοχώρου για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του.

Η τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.

 

6. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Οικονομικών ο κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η ευθύνη εκπόνησης και ωρίμανσης μελετών ανάπτυξης και η εποπτεία αυτών.

Η μέριμνα για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Επιπλέον των παραπάνω, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Η διαχείριση και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.

Η υπογραφή αδειών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα:

α) των αδειών κοινοχρήστων χώρων,

β) των αδειών αιγιαλού,

γ) των τυχόν αναλογούντων πρόστιμων

 

7. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Διονύσιος Φόλιος προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

  • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και η έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και η υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
  • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
  • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
  • Η προώθηση της έρευνας και μελέτης κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας καθώς και προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
  • Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Η προώθηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη.
  • Η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εμποροπανηγύρεων και άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

 

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θητεία από 01-10-2020 μέχρι 31-10-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασιλική Κουρινιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η μέριμνα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Η μέριμνα ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 

2. Ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Λαμπονίκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Εθιμοτυπίας, προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Η μέριμνα για την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Η διοργάνωση των εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων .

Η μέριμνα για την υποδοχή, προπομπή και απόδοση τιμών προσωπικοτήτων (πολιτικών, διπλωματικών, επιχειρηματικών, στρατιωτικών κ.λπ.) που επισκέπτονται το Δήμο Δίου-Ολύμπου

Η μέριμνα για την εκπροσώπηση σε τελετές συναντήσεις, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις.

 

3. Ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ουρανία Κατσαμάκα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Απασχόλησης και Καινοτομίας προς την οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Η ευθύνη για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός επί των θεμάτων διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η ευθύνη προώθησης της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου αυτές να καταστούν αποτελεσματικότερες, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των δημοτών και την εξοικονόμηση πόρων.

Η μέριμνα για παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο.

Η οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας.

Η ευθύνη υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η ευθύνη υλοποίησης και συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις του Δήμου σε διάφορους τομείς (περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, ευκαιρίες εργασίας, ανακύκλωση, βιώσιμη κινητικότητα, κυκλική οικονομία, εφαρμοσμένες τεχνολογίες κ.λπ.)

 

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος ή, κατά περίπτωση, ορισθείς δημοτικός σύμβουλος με οικεία απόφαση Δημάρχου.

 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

 

ΣΤ. Στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους, ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δίου –Ολύμπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. Δ. 321/1982.

 

Ζ. Οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Η. Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

 

Θ. Ορίζονται μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου-Ολύμπου οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:

Αθανάσιος Καλαϊτζής

Κωνσταντίνος Κουριάτης

 

Ι. Ορίζονται μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δίου-Ολύμπου οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:

Σοφία Ζουρζούρα – Παύλου

Γεώργιος Καραλής

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πιερίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ