Ενημέρωση Αντιδημάρχου Αθλητισμού Απόστολου Τζόβα προς τα αθλητικά σωματεία για τις διαδικασίες πιστοποίησης για τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» και τις «Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους» περιόδου 2024-2025

Ενημέρωση Αντιδημάρχου Αθλητισμού Απόστολου Τζόβα προς τα αθλητικά σωματεία για τις διαδικασίες πιστοποίησης για τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» και τις «Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους» περιόδου 2024-2025

Η Αντιδημαρχία Αθλητισμού Δίου-Ολύμπου ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία με έδρα τον Δήμο Δίου-Ολύμπου για τις διαδικασίες πιστοποίησης, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) και στις «Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους» (Ε.Α.γ.Ο.) περιόδου 2024-2025, βάσει των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού – Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (πληροφορίες κ. Γ. Πίγκος , Τηλ. 213 131 6808) ενημερώνει και προσκαλεί όλους τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.) της περιόδου 2024-2025 να ακολουθήσουν τις διαδικασίες πιστοποιήσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτές προβλέπονται στο ανάλογο Οργανωτικό Πλαίσιο Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο. και το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν. 2725/99 ως ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. για την περίοδο και δεν έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση ή οι Φορείς των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει, καλούνται να καταθέσουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως τις 29 Μαρτίου 2024 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, προκειμένου να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 1 δικαιολογητικά του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ 461/Β’/14-02-2020).

Η πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. , οι οποίοι αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ /163/06-10-2023) καταργούνται αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από την 01 Ιανουαρίου 2024 από τον οικείο δήμο, εξακολουθεί να ισχύει έως την ημερομηνία λήξης της. Στην ανωτέρω περίπτωση καλούνται οι προαναφερόμενοι φορείς να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων για τα Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. υπευθύνων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα εκδώσει σχετική πρόσκληση, απευθυνόμενη αποκλειστικά στους πιστοποιημένους φορείς, με την οποία θα καλούνται να υποβάλλουν έως τις 24 Μαΐου 2024 τις προτάσεις τους για αιτήματα:

  • την κατανομή θέσεων πρόσληψης Π.Φ.Α.
  • την έγκριση προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
  • την επιχορήγηση μέρους των εγκεκριμένων προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο ή Ε.Α.γ.Ο. (με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις των Α.Λ.Ε. της Γ.Γ.Α.) με τις κατά Νόμο και Οργανωτικό Πλαίσιο δεσμευτικές ημερολογιακές προθεσμίες, εντός των οποίων όλοι οι φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., θα πρέπει να ανταποκριθούν.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΒΑΣ

.