Υποχρεωτικός καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων έως τις 30 Απριλίου 2024 και υποχρεωτική συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Υποχρεωτικός καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων έως τις 30 Απριλίου 2024 και υποχρεωτική συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Η Αντιδημαρχία Αποκομιδής και Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου υπενθυμίζει και καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου, να προβούν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων αυτών έως την 30η Απριλίου 2024, στο πλαίσιο πρόληψης πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Καλούνται επίσης να διατηρούν τα οικόπεδα αυτά καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, που ορίζεται από 1η Μαΐου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τις παραπάνω περιγραφείσες υποχρεώσεις τους, ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.26., αρ. 94 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) και της υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστικής διάταξης, επισημαίνει ότι οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και τις τυχόν περαιτέρω ποινικές τους κυρώσεις, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος και ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Πιο συγκεκριμένα: Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ’ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

• πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, καθώς και

• δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με τους δημότες, καθώς η πυροπροστασία αφορά στην ατομική ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

.