Ενημέρωση προς τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Δίου-Ολύμπου για τις υποχρεώσεις τους βάσει του Νόμου 5085/2024

Ενημέρωση προς τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Δίου-Ολύμπου για τις υποχρεώσεις τους βάσει του Νόμου 5085/2024

Σας ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Νόμου 5085/2024.

Άρθρο 18: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος «e-Κούρος»

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συστήνεται και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα «e-ΚΟΥΡΟΣ» (ψηφιακή πλατφόρμα) με σκοπό:

α) την καθολική ψηφιοποίηση του αθλητισμού,
β) τη χαρτογράφηση των αθλητικών φορέων όλων των βαθμίδων και εγκαταστάσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με όλες τις απαιτήσεις αδειοδότησης, λειτουργίας, προστασίας και ασφάλειας,
γ) τον εκσυγχρονισμό και τη μείωση των διοικητικών βαρών στη λειτουργία των αθλητικών φορέων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ηλεκτρονικών διασυνδέσεων με τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα,
δ) τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό μέσω της υποστήριξης των μηχανισμών ελέγχων και αξιολόγησης με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, την ανάπτυξη του σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 5085/2024 οι αθλητικές ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να καταχωρήσουν έγκαιρα και έγκυρα τα στοιχεία και απαιτούμενα δικαιολογητικά των φορέων του στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.), σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ψηφιακής πλατφόρμας e-Κούρος.

Η αξιολόγηση όλων των αθλητικών φορέων στο πλαίσιο του συστήματος «ΧΙΛΩΝ» στηρίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία, όπως αυτά θα εισάγονται με ευθύνη των ομοσπονδιών και θα απεικονίζονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.) και κατ’ επέκταση στο e-Κούρος.

Με την αξιολόγηση αυτή, στην οποία βαρύνουσα σημασία έχουν τα κριτήρια του μεγέθους και δραστηριότητας, συνδέεται στενά το ύψος της επιχορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη χρηματοδότηση από τη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία η ορθή, πλήρης και ακριβής εισαγωγή των στοιχείων από τις ομοσπονδίες των απαραίτητων στοιχείων των αθλητικών σωματείων και των αθλητών τους.

Η μη έγκαιρη και πλημμελής καταχώριση των στοιχείων αυτών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.) θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή αξιολόγηση και την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία.

Παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας, άμεσα να ενημερωθούν από τις ομοσπονδίες τους και να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.).

Επίσης παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις τυχόν αλλαγές που προβλέπονται για εναρμόνιση των καταστατικών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του σχετικού Νόμου (Ν. 5085/2024) προβλέπεται το εξής:

Άρθρο 21: Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της υποχρέωσης αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121), τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Έως την 30ή.6.2024, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.

Παρακαλούμε να προβείτε έγκαιρα σε όλες σας τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες βάσει των παραπάνω άρθρων.

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου,
Υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού      

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΒΑΣ

.