Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/03/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.03.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023» , (σχετ. η αριθμ. 42/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 750/19880/22-12-2022) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

3) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

5)Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

6)Έγκριση μελέτης με τίτλο «Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου» προϋπολογισμού 69.000,00€ με Φ.Π.Α. ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

7)Έγκριση μελέτης με τίτλο «Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» προϋπολογισμού 211.000,00€ με Φ.Π.Α. ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

8) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΝ ΟΛΥΜΠΟΥ» ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

9) Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 2297/17-02-2023 αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης κατοίκου Βροντούς Πιερίας, για αποζημίωση λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο ζώο συντροφιάς. (εισήγηση νομική υπηρεσία). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

10)Έγκριση της υπ΄ αρ. 2/2023 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου») (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

11)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» προϋπολογισμού 1.072.099,61€ με Φ.Π.Α. 24%, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

12)Έγκριση της υπ΄ αρ. 36/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024». ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

13)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: προϋπολογισμού 110.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με δυνατότητα προαίρεσης καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

14) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).(18/2022)

15) Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

16) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

17) Λήψη απόφασης περί συναίνεσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων(αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», μεταφέρθηκαν ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ. Α΄/18-9-2021. ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

18) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.( εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

19)Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023»   (σχετ. η αριθμ. 38/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 744/19792/21-12-2022) ( εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.