Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Hλεκτρονικος διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» προϋπολογισμού 240.000,00€ με τον Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου – Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο
Τηλέφωνο: 2352350120, Τηλεομοιότυπο: 2352350128    E-mail: dimos@dion-olympos.gr, Ιστοσελίδα: www.dion-olympos.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και της ιστοσελίδας του Δήμου http://www.dion-olympos.gr/
3. Κωδικός CPV: 75252000-7 «Υπηρεσίες διάσωσης»
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η εκτέλεση της εργασίας φύλαξης των ακτών (ναυαγοσωστική κάλυψη) του Δήμου Δίου – Ολύμπου
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται
6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας (διάρκεια σύμβασης): Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/06/2020 έως και 30/09/2020.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Παραλαβή προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 03 / 06 / 2020 και ώρα 13:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τετάρτη 10 / 06 / 2020 και ώρα 10:00 από την αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική (σύμφωνα με την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης)
11. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο ποσό των 1.935,48€ (χίλια εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο Δήμαρχος Δίου- Ολύμπου
Ευάγγελος Γερολιόλιος

Συνημμένα αρχεία