Υποχρεώσεις Κατοίκων για Καθαρισμό – Αποψίλωση Οικοπέδων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη

Σχετικά:     1.Η υπ΄αρ.20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ  2549Β’/19-04-2023)        

Επί του θέματος των υποχρεώσεων των δημοτών για καθαρισμό – αποψίλωση οικοπέδων, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε ως παρακάτω.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20/2023 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024, η οποία ξεκινάει από 1η Μαΐου, οι πολίτες υποχρεούνται να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους της ιδιοκτησίας τους, βάσει της ισχύουσας υπ’ αριθ. 20/20223 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023).

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 της 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης:

«1.  Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων που βρίσκονται (εντός οικισμών και ρυμοτομικών σχεδίων, σε απόσταση έως 100 μέτρα από το όριο οικισμού καθώς και σε εκτάσεις με κτίσμα εκτός οικισμού), οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

 Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και να συντηρούν αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σχετικά με την διαδικασία καθαρισμού αναφέρονται τα εξής:

1. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης:

      1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο: α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

      2. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφη ένσταση στον οικείο Δήμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση συμμόρφωσης εντός της άνω προθεσμίας με την υποχρέωση καθαρισμού, ο οικείος Δήμος εκδίδει απόφαση μείωσης έως και 50% του προς επιβολή προστίμου. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

     3. Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή, ο οικείος Δήμος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

     4. Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου.

     5. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης των στοιχείων των υπόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εξαιρουμένης της διαδικασίας επιβολής προστίμου και των προθεσμιών που αναφέρονται σε αυτήν.»

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 : «Για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ΄αρ.20/2023 Π.Δ., η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου, προβαίνει στην διενέργεια αυτοψίας με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής επιρροής του χώρου λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τις κλιματολογικές συνθήκες, τη συχνότητα συμβάντων πυρκαγιάς, την κλίση, τη βλάστηση και τη φυτική καύσιμη ύλη του χώρου και της ευρύτερης περιοχής, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος τις υποδομές και δίκτυα, τη γειτνίαση με ευαίσθητες εγκαταστάσεις (όπως ενδεικτικά νοσοκομεία, σχολεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ.), καθώς και με δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση κ.λπ.

Ο οικείος Δήμος μετά την έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής υψηλού κινδύνου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται, κατά τους ορισμούς του άρθρου 5 της παρούσας, σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου για την άρση του κινδύνου με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον απαιτηθεί.

Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προς τον οικείο Δήμο, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 5 της υπ΄αρ.20/2023 Π.Δ., ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο προς το σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου. Για τη διαπίστωση της επείγουσας περίπτωσης και της συνδρομής άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ενδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα και την ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα, όπως είναι ενδεικτικά (α) ο δείκτης επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, (β) η σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, (γ) τα Τακτικά και τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού ή τα Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα οποία, οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς στην περιοχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο, μετά την ψήφιση του Ν. 5075/2023/12.12.2023 (ΦΕΚ 206Α/13-12-23023), είναι αυστηρότερο, παρακαλούμε θερμά τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των ακινήτων να συμμορφωθούν με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τον περιορισμό και την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς αλλά και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων και προστίμων από την Πολιτική Προστασία.

Προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί ενιαία, συντονισμένα και αποτελεσματικά (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την αιρετή Διοίκηση του Δήμου) το εν λόγω ζήτημα δεδομένου:

  1. του μεγάλου όγκου σχετικών αιτημάτων/καταγγελιών που συστηματικά δέχεται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου (κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου), καθώς και
  2. την (σε πολλές περιπτώσεις) πρακτική αδυναμία άμεσης εύρεσης των ιδιοκτητών ακινήτων (προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους), παρά τον ενδελεχή έλεγχο που διενεργείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου, στο αρχείο (του Δήμου), στην ΑΑΔΕ και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Παρακαλείται το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως μεριμνήσει για την άμεση ανάρτηση του παρόντος στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών μας Καταστημάτων.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται για την άμεση συνεργασία τους,

κοινοποιώντας καταρχάς το παρόν με κάθε πρόσφορο μέσο, συνδράμοντας παράλληλα ενεργά (σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου) στην ανεύρεση ιδιοκτητών ακάθαρτων ακινήτων, ενημερώνοντας τους υπόχρεους σχετικά με τα ανωτέρω.

0 Δήμος μας προσδοκά στην υποστήριξη και θετική ανταπόκριση – συνεργασία των δημοτών προκειμένου να εξασφαλιστεί καθαριότητα και πρόληψη προφανών κινδύνων πολιτικής προστασίας.

Τέλος, επισυνάπτεται σχέδιο Δήλωσης υπόχρεων ιδιωτών περί εκτέλεσης απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ΄αρ.20/2023 Π.Δ. (ΦΕΚ2549Β’/2023), το οποίο παρακαλούμε να μας αποστείλετε με την ολοκλήρωση των ενεργειών σας.

Για το Δήμο Δίου-Ολύμπου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΙΑΤΗΣ

Συνημμένα αρχεία