Τροποποίηση της αριθμ. 302/15-06-2018 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής και ορισμός μελών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         Λιτόχωρο 19-04- 2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ                                                    Αριθ. Αποφ. 233
ΕΔΡΑ Λιτόχωρο                                                                         Αριθ. Πρωτ.6733
Ταχ. Δ/νση:Αγ.Νικολάου 15
Τ.Κ. 60200 Λιτόχωρο

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 302/15-06-2018 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής και ορισμός μελών καθώς και ο συντονιστής αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017»

                                      ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 36 του Ν.4508/2017.
 2. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ 474/14-02-2018 τεύχος Β΄).
 3. Το αριθμ.ΔΠΩΛ/ΔΠΒΕ/ΚΠΚ/20204/14-03-2018 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ).
 4. Το αριθμ.2023/7-6-2018 έγγραφο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
 5. Την αριθμ. 5345/02-04-2019  αίτηση ανεξαρτητοποίησης της κ. Γιάννακα Ελένης.
 6. Την αριθμ. 18839/16-11-2018  αίτηση ανεξαρτητοποίησης του κ.Λάππα Νικολάου.

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιούμε την αριθμ. 302/15-06-2018 απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής και ορισμός μελών καθώς και ο συντονιστής αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 και αναδιατυπώνει ως εξής:

 1. Την κ. Αικατερίνη Φωτίου-Κλιτσινίκου, Αντιδήμαρχο Δίου-Ολύμπου, ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής.
 2. Τον κ. Πάσχο Σωτήριο, προϊστάμενο του ΚΠ Κατερίνης της προμηθεύτριας εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε., με αναπληρωτή τη μισθωτή του ΚΠ την κ.Ανανιάδου Άννα.
 3. Την κ. Χαμούρη Κωνσταντία, υπάλληλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου κ. Αθανάσιος Παπαμιχαήλ.
Κατά τα λοιπά ισχύει  η αριθμ.  302/15-06-2018ι απόφαση  Δημάρχου Δίου-Ολύμπου.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
Κωνσταντίνος  Ι. Δημόπουλος

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενα μέλη
 2. ΔΕΗ Α.Ε.
 3. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.