Πρόσληψη τεσσάρων Ειδικών – Επιστημονικών Συνεργατών ΙΔΟΧ

«Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ειδικών – Επιστημονικών Συνεργατών  με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/207 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 3. Το άρθρο 14 «Ειδικές Θέσεις» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου όπως ισχύει. (ΦΕΚ. 328/τ.Β’/8-2-2017, 2904/τ.Β’/22-08-2017, 6161/τ.Β΄/21-12-2018, 352/τ.Β/11.2.2019 και 1731/τ.Β΄/16-05-2019)
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου δεν είναι καλυμμένες οι πέντε (5) θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ.
 5. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057 /2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206.
 6. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1) Γνωστοποιεί την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών – Επιστημονικών  Συνεργατών του Δήμου ως εξής:

Ειδικοί Συνεργάτες

(1) Π.Ε. Οικονομικών Επιστημών, για θέματα Οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου και θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου πάνω σε οικονομικά θέματα.

 Επιστημονικοί Συνεργάτες

 (1) Π.Ε. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, για θέματα ανάπτυξης ΟΤΑ και φορέων αυτών, σύνταξης, υποβολής, υποστήριξης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, οικονομικής πολιτικής, σχεδιασμού και υλοποίησης προϋπολογισμού και εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των σκοπών του Δήμου.

 (1) Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για θέματα παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύνταξης μελετών δημοσίων έργων (οδοποιίας, υποδομών αστικής οργάνωσης, υποδομών δικτύων κοινής ωφέλειας), επίβλεψη υλοποίησης δημοσίων έργων με έμφαση τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου και την εν γένει διαχείριση έργων υποδομής.

(1) ΠΕ Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, λόγω της διαχρονικής υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε Μηχανικούς Π.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικότερα ο επιστημονικός συνεργάτης θα συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και έργων του Δήμου με συναφές αντικείμενο και έμφαση στις ηλεκτρονικές, ηλεκτρολογικές μηχανολογικές παρεμβάσεις.

 2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα ή την ανάρτησή της,  να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού), αντίστοιχου τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο Εξειδίκευσης ή Διδακτορικό – αναφορικά και μόνο με τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη- Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:

– Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/207)

– Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/207)

– Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/207)

– Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 ν. 3584/207)

– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 ν.3584/20 7)

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Αγ. Νικολάου 15 – τ.κ. 60200 Λιτόχωρο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

 3) Η πλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων των Ειδικών/Επιστημονικών Συνεργατών, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4) Ο Ειδικός/Επιστημονικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές.

5) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού/Επιστημονικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/207 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

6) Οι αποδοχές του Ειδικού/Επιστημονικού Συνεργάτη, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

7)  Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

8) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών/Επιστημονικών Συνεργατών.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ