Πρόσληψη πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ) ΙΔΟΧ

Για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ) Δημάρχου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/207 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 3. Το άρθρο 14 «Ειδικές Θέσεις» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου, όπως ισχύει, όπου προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη (ΦΕΚ. 328/τ.Β’/8-2-2017, 2904/τ.Β’/22-08-2017, 6161/τ.Β΄/21-12-2018, 352/τ.Β/11.2.2019 και 1731/τ.Β΄/16-05-2019)
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου δεν είναι καλυμμένη μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ.
 5. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057 /2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206.
 6. Την ανάγκη (έλλειψη και μη κάλυψη του συνόλου των προβλεπόμενων ειδικών θέσεων στη νομική υπηρεσία) επικουρίας σε νομικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε νομικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1) Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής:

 •  Π.Ε. Νομικών – Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου,  θα παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνώσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα νομικής φύσεως (γραπτά ή προφορικά), που αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου.

 2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).
 • Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η δικηγόρος, ότι έχουν ασκήσει δικηγορία στον Άρειο Πάγο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:

– Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/207)
– Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/207)
– Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/207)
– Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 ν. 3584/207)
– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 ν.3584/2007)
– Να μην εργάζονται ως έμμισθοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4270/2017)

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στα γραφεία του Δήμου, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Αγ. Νικολάου 15 – τ.κ. 60200 Λιτόχωρο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

 3) Η πλήρωση της μίας (1) θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4) Ο Ειδικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές.

5) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/207 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

6) Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

7)  Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. .

8) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης του Ειδικού Συνεργάτη.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ