Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου

Έχοντας υπόψη:   

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4.Την αριθμ.300/2019(ΑΔΑ:ΩΜΥΛΩ9Δ-952) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας (2) μηνών».

5.Την από  12/11/2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 
1 101 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(Συνοδοί απορριμματοφόρου)

7

 
    ΣΥΝΟΛΟ        

7

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 
   

101

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)

 – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αρχής γενομένης από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 18-11-2019 μέχρι  20-11-2019.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ