Πρόσληψη με σύμβαση δύο (2) μηνών Οδηγών/Συνοδών Απορριμματοφόρων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με τις ειδικότητες :

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου : 4 άτομα

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου) : 6 άτομα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αρχής γενομένης από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 23-08-2019 μέχρι  27-08-2019.

Δείτε την ανακοίνωση παρακάτω:

Συνημμένα αρχεία