Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 29/02/2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1). Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

2). Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

3). Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Πλάκας Λιτόχωρου».(εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

4). Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης. (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

5). Έγκριση της υπ΄αρ. 16/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

6). Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ», καταρτισμός των όρων του  διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού » (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

7). Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  έγκρισης μελέτης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Δίου-Ολύμπου (ως σχέδιο κανονιστικής απόφασης). (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

8). Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση» του έργου με τίτλο «Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Πλάκας Λιτόχωρου» προϋπολογισμού 1.645.000,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

9).Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης  ενός μηχανήματος (σάρωθρο) στη  Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.»  (εισήγηση Α. Καλαϊτζής )

10). Επικύρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων  για το έτος 2024»   (σχετ. η αριθμ. 27/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 678/19375/24-11-2023) (εισήγηση Α. Καλαϊτζής ).

11). Επικύρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για το έτος 2024» ( 718/20224/08.12.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 279144 ) (εισήγηση Α. Καλαϊτζής ).

12). Γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στο ξενοδοχείο με την επωνυμία «HOTEL OLYMPOS» στη Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς. (εισήγηση Δ.Τ.Υ.).

13).Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

14). Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. (εισήγηση Α. Καλαϊτζής ).

15.) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων  Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Δ. Πατσιαρίκας)

16.) Διαγραφή  βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

17.) Διαγραφή  βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση κ. Οικονομική Υπηρεσία).

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ