Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/01/2023

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις   20.01.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3).Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4).Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5). Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης (Πρωτοδικείο) (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

6). Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

7). Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελετών. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

8).Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αρ. 1/2023 μελέτης (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

9) Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 484/2022 και 542/2022 ΑΟΕ σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 32/2023 και 34/2023 αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10). Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023». (σχετ. η αριθμ. 41/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 697/18812/5-12-2022) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11). Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ» της ΕΥΔΕ Προγράμματος «Ψηφιακό μετασχηματισμός» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ