Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/01/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις   13.01.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1).Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2).Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ. Βροντούς» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

3). Ορισμός μελών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

4).Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5).Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6). Λήψη απόφασης περί ακύρωσης Χ.Ε. λόγω λήξης οικονομικού έτους 2022   (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7). Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 623/2022 ΑΟΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8). Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών

Δήμου Δίου – Ολύμπου (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

9). Λήψη απόφασης για ή μη άσκησης προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ. 80/2022, 81/2022, 82/2022, 83/2022, 84/2022, 85/2022, 86/2022, 87/2022, 88/2022, 89/2022, 90/2022, 91/2022, 92/2022, 93/2022, 94/2022, 95/2022, 96/2022, 97/2022, 98/2022, 99/2022, 100/2022, 101/2022, 102/2022, 103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, 107/2022, 108/2022, 109/2022, 110/2022, 111/2022, 112/2022, 113/2022, 114/2022, 115/2022, 116/2022, 117/2022, 118/2022, 119/2022, 120/2022, 121/2022, 122/2022, 123/2022, 124/2022, 125/2022, 126/2022, 127/2022, 128/2022, 129/2022, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. : οικ. 773545/3031/02-11-2022 αποφάσεως της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ