Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 8/11/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 08/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2020, 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022) για τα τμήματα 1, 2, 3 και 6 (σχετ. η αιθμ 10/2019 μελέτη) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών»(εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

2.-Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2020» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ.Γερολιόλιος Ευάγγελος).

3.- Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2020» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ.Γερολιόλιος Ευάγγελος).

4.- Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2020» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ.Γερολιόλιος Ευάγγελος).

5.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2020», συνολικού προϋπολογισμού #74.336,76# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

6.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2020», συνολικού προϋπολογισμού #74.330,59# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

7.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2020», συνολικού προϋπολογισμού #74.337,38# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Γερολιόλιος Ευάγγελος).

8.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των ψαράδων στην Κοινότητα Λιτοχώρου για το έτος 2019» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82τ.μ. στην θέση «Λουζονίκος» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου για το έτος 2019» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης, της θερινής βοσκής Φτέρης Καρίτσας έκτασης 2.934,00ha, για τα έτη 2018 και 2019» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.-«Καθορισμός ή μη αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900,00τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.- «Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

15.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

17.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18.-Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

19.-«Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.»(εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

20.-«Αποδοχή εκλογικής αποζημίωσης – 21η αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2019.

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

21.- «22η αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2019».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

22.- «23η αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2019 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 263/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

23.-«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου από την εταιρεία  ΔΕΥΑΔΟΛ Α.Ε.  για ορισμένο χρονικό διάστημα». (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος –Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

24.-«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων από την εταιρεία ΔΕΑΔΟ Α.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα». (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος –Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

25.-«Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης για λογαριασμό του Δήμου επί της έφεσης της Νομικής Συμβούλου Αθηνάς Χατζή κατά του Δήμου και κατά της με αρ. 134/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος –Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ