Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 4/9/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  που θα γίνει στις 04/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

 Σύμφωνα με την αριθμ.22/τ.Α΄/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…». Ως εκ τούτου η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μετά από πρόκληση του προέδρου.  

Το  θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1.-« Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης «Προμήθειες υλικών και λοιπών απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19» προϋπολογισμού # 2.367,16 € #ευρώ με Φ.Π.Α.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

3.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία ).

4.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία ).

5.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

6.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

7.-« Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

8.-«  Λήψη απόφασης προς έγκριση ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος (αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης) ΚΑΤΑ: Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κάτοικο Αθηνών, για αναγνώριση του Δήμου ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης.( εισήγηση νομική υπηρεσία).

9.-« Λήψη απόφασης προς έγκριση ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος (αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης) ( εισήγηση νομική υπηρεσία).

10.-« Λήψη απόφασης προς έγκριση ασκηθέντος ένδικου μέσου (έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης) ( εισήγηση νομική υπηρεσία).

11.-«Λήψη απόφασης προς άσκηση  του ένδικου βοηθήματος της αγωγής, καθώς και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας, προς διεκδίκηση με αναγνωριστική-διεκδικητική αγωγή ενός κτήματος που φέρει τον αριθμό 10 και βρίσκεται στη θέση «Γρίτσα»  Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου εμβαδού 260 στρεμμάτων ή 260.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται ανατολικά του κτήματος 12 του Δήμου και της παληάς χάραξης του ΟΣΕ και μέχρι την ακτή του Θερμαϊκού κόλπου και σε μήκος 2.600 μ. σύμφωνα με το κτηματολόγιο Λιτοχώρου του έτους 1940 και  προς το νότο συνορεύει με το ρέμα Αγίας Μαρίνας, όπου και αρχίζει η περιοχή «Πλάκα» Λιτοχώρου. ( εισήγηση νομική υπηρεσία).

12.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ»( (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

13.-«Αποδοχή Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  συνολικού ποσού 4.038,30 Ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19» » (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

14.-«Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης 2020 Τ.Κ. Σκοτίνας» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ