Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/08/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 29/08/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (12/2019 μελέτη).(Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.- «Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.-«Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης δικαιούχου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 263 Δ΄ Διορθωτική της με αριθμό 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου, στα Ο.Τ. 008,009 και 025, με εξώδικο συμβιβασμό μετά την υπ΄αρ. πρωτ.14336/22-08-2019 εισήγηση της δικηγόρου Κάκκαλου Μαρίας περί αναγνώρισης δικαιούχων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

Αρ.Πρωτ.:14363/23-8-19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ