Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/07/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/07/2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. «Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2019 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
2. «Ακύρωση του υπ΄αριθμ. 27/2019 Χ.Ε.Π., λόγω μη υπαγωγής του στον προληπτικό έλεγχο και επανέκδοσή του με σειρά Α΄». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
3. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
4. «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης κατά των με αριθμούς 294/2019, 295/2019, 302/2019,293/2019,29/2019,303/2019,292/2019,297/2019,304/2019,291/2019,298/2019,305/2019,290/2019,299/2019,306/2019,289/2019,300/2019,308/2019,288/2019,301/2019,307/2019 και με αριθμ. πρωτ. 2131.2-3/3964/2019, 2131.2-3/3965/2019, 2131.2-3/3972/2019, 2131.2-3/3963/2019, 2131.2-3/3966/2019, 2131.2-3/3973/2019, 2131.2-3/3962/2019, 2131.2-3/3967/2019, 2131.2-3/3974/2019, 2131.2-3/3961/2019, 2131.2-3/3968/2019, 2131.2-3/3975/2019, 2131.2-3/3960/2019, 2131.2-3/3969/2019, 2131.2-3/3976/2019, 2131.2-3/3959/2019, 2131.2-3/3970/2019, 2131.2-3/3978/2019, 2131.2-3/3958/2019, 2131.2-3/3971/2019, 2131.2-3/3977/2019, αντίστοιχα αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ποσού διακοσίων (200,00)ευρώ η κάθε μία και συνολικά 4.200,00 ευρώ (21χ200)».(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
5. «Αποδέσμευση – Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
6. «Καθορισμός ή μη αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικού οικοπέδου με αριθμ. 4β, στο ΟΤ11, στην ΔΚ Πλαταμώνα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, για τα έτη 2017 και 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
7. «Καθορισμός ή μη αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης με αριθμ. 2β, στο ΟΤ 11 Ε=500 τ.μ. και χρήση κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά αυτής, στην ΔΚ Πλαταμώνα για τα έτος 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
8. «Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στην ΔΚ Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή που είναι τμήμα του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της ΔΚ Πλαταμώνα, ισόγειο με εμβαδόν 69,40 τ.μ. με ημιώροφο (πατάρι) άνωθεν αυτού εμβαδού 30,20 τ.μ. στο ΟΤ 38 αριθμ. οικ.23, στην πρώην μισθώτρια εταιρεία «ΑLPHA BANK A.E.» για τα έτος 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
9. «Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για την διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
10. «Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.160/2019 απόφασης Ο.Ε. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
11.-«Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου».(εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

12885/24-7-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ