Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/06/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 28/06/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
2.-«Aκύρωση των υπ΄αρ.53/2019 54/2019, & 55/2019 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επανέκδοσή τους με σειρά Α’». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
3.- «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).
4.- «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
5.- «Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικ. έτους 2018».(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
6.-«Αποδοχή ποσού από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρ. πρωτ.30292/2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Αναμόρφωση προϋπολογισμού». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
7.- «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
8.- «Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής) ενώπιον του αρμόδιου τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των με αριθμούς 221,222,223,224,225,226,227/2019 και με αριθμ. πρωτ. 2131.2-3/3678/2019, 2131.2-3/3679/2019 και 2131.2-3/3680/2019, αντίστοιχα αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ η κάθε μία και συνολικά 1.400,00ευρώ (7χ200)».(Εισήγηση Νομική Υπηρεσία του Δήμου).
9.-«Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». (εισήγηση κ. Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ