Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/01/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 28/1/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00.

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2021»  (σχετ. η αριθμ. 572/18909/07-12-2020 διακήρυξη και 44/2020 μελέτη)  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 2. Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2021»  (σχετ. η αριθμ. 573/18910/07-12-2020 διακήρυξη και 45/2020 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 3. Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2021»  (σχετ. η αριθμ. 574/18911/7-12-2020 διακήρυξη και 46/2020 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 4. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδας, για τον προσδιορισμό της αξίας του τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, στο 25% της ιδιοκτησίας 020305 στα Ο.Τ.177B στον Τομέα Β3 Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδας, για τον προσδιορισμό της αξίας του τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, στο 25% της ιδιοκτησίας 020305 στα Ο.Τ.177B στον Τομέα Β3 Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου” (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6.   Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδας, για τον προσδιορισμό της αξίας του τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, στο 25% της ιδιοκτησίας  020305 στα Ο.Τ.177B στον Τομέα Β3 Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου” (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους  για τα έτη 2021 και 2022»  (σχετ. η αριθμ. 41/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 539/17823/12-11-2020) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 8. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους  για τα έτη 2021 και 2022»  (σχετ. η αριθμ. 41/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 539/17823/12-11-2020), (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 9. Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο  για την προμήθεια  «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου » έτους 2021   (σχετ. η αριθμ. 582/19139/09.12.2020 διακήρυξη και 49/2020 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 10. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 157 του ν4412/16. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ