Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 26/6/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 26/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1-«Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών  κατασκευών στην  Δ.Ε. ΔΙΟΥ  από την θεομηνία της 15ης έως 17ης    Νοέμβριου 2017 προϋπολογισμού #509.244,17 # ευρώ με Φ.Π.Α,. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2.-« Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση με τίτλο: «Προμήθειες υλικών και λοιπών απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19» 5.917,28 €# ευρώ με Φ.Π.Α, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών του παραπάνω έργου, καθορισμός των  όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

3.-« Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της μελέτης « ΚΤHΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ. Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

4.- «Λήψη απόφασης περί παράταση του χρόνου της σύμβασης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Λιτοχώρου Δήμου Δίου – Ολύμπου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 20 του Ν. 716/77». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

5.-«Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-« Αποδέσμευση – μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο«Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του Οικισμού» του Δήμου Δίου – Ολύμπου (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

7- «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

8.-«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, ειδική διαδικασία. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

9.-«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ των με αριθμούς 429 και 430/2020 αποφάσεων του Τριμελούς Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δ΄.  (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

10.-«Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη  του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

11.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.« Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14.-« Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων για την εκτέλεση του εργασίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» προϋπολογισμού: 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

15.-«Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου : «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προϋπολογισμού: 165.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

16.-«Κατακύρωση της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων  (σχετ. η αριθμ. 01/2020 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

17.-«Κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα  του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020» για τα τμήματα 2, 5, 7, 8, 9 και 13 της 20/2019 μελέτης (σχετ. η αριθμ. 20/2019 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 172/5080/16-4-2020)» (εισήγηση ) Επιτροπή Διαγωνισμού.

18.-«Κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου Ολύμπου»  (σχετ. η αριθμ. 21/2019 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 714/22556/18-12-2019) (εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού).

19.-«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη  δωρεάν παραχώρησης  μηχανήματος έργων (ΓΚΡΕΙΤΕΡ)  από τον Βασίλειο Ιωαννίδη για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).

20.«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη  δωρεάν παραχώρησης οχήματος  από την εταιρεία ΔΕΑΔΟ Α.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

21.«Εξειδίκευση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

22.- «Έγκριση της υπ΄αρ. 23/2020 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων για το Δήμο Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

23.«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων για το Δήμο Δίου-Ολύμπου », καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ