Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24/09/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 24/09/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1).Έγκριση ανάγκης σύναψης δανείου, των όρων της προσφοράς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο .(εισήγηση Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

2).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας». (εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ