Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/9/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών συνεδρίαση  , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που θα γίνει στις 22/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου » (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
2.-«Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου » (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
3.- «Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος»  (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
4.-«Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
5.-«Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από Τέλος Χρήσης Αιγιαλού» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
6.- «Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
7.-«Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό-καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης , ιδιοκτησίας στον Πλαταμώνα» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
8.-« Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί χρονικής παράτασης ισχύος προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου»  (σχετ. η αριθμ. 26/2018 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 719/23053/27-12-2019).(Εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
9.-Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο:« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ» (Αρ. Μελέτης 32/2020) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
10.-« Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών στην Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν.4722/2020 -Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
11.-«Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ